• طلا ۱۸ 4,116,000 (0%) 0
  • سکه 40,560,000 (0%) 0
  • دلار 114,970 (0%) 0
  • بورس 307,094.0 (0%) 0
  • بیت کوین 8474.3 (2.13%) 180.2-

الیوت ویو ها یک ابزار پیش بینی هستند که ما می تـوانیم حرکـات و برگشـت امواج را تشخیص دهیم. مطلب فوق حرکــات امــواج الیــوت را بــه تصــویر کشــیده است و که بــه واســطه بررســی و یــادگیري آن هــا، قــدرت و درك بیشــتري نســبت بــه موقعیــت ســهم و چــارت در بــازار در خصــوص امـواج الیـوت خواهید داشت. سـعی کنیـد بـه عمـق تصـاویر، حرکـات و موضـوعی کـه در تصـاویر اسـت پـی ببریـد و آنهـا را یـک بـه یـک و با دقت نگاه کنید. تصـاویر مشـخص شـده از رفتـار نمودارهـا و امـواج الیـوت، بـه صـورت یکجـا در ایـن فایل به عنوان منبع کامل جمع آوري شده است. بـه طـور حـتم توجـه و تمرکـز روي تصـاویرِ ایـن فایـل، چشـم شـما رو بسـیار مسـلح تـر مـی کنـد و بسـیار بسـیار نسـبت بـه حرکـات قیمـت آشـنا تـر مـی شـوید، کـه مطمئنـا در معاملاتتــان بســیار از آن مــی توانیــد بهــره منــد بشــوید. در واقــع شــما را از ورود بــه معــاملات خطرنــاك مــدافع اســت و چشــمِ شــما هشــدارهاي بیشــتري را خواهــد دیــد و همینطــور ســود هــاي هنگفــت را بوســیله شــناخت امــواج و حرکــات قیمــت و کنــدل ها، می توانید سریعتر از دیگران شناسایی کنید. شــناخت کنــدل هــا، اســتفاده از ســطوح فیبونــاچی و اســتفاده از خطــوط رونــد کوتــاه مــدت دوره اي و بلنــد مــدت و همینطــور بکــارگیري کانــال و کانــالیزه کــردن چــارت، شـناخت الگوهـاي کلاسـیک، مثلـث هـا و آشـنایی بـا الگوهـاي هارمونیـک ، اسـتفاده از تحلیل هـاي مکـان-زمـان، در نهایـت شـما را مجهـز بـه چشـم برتـري خواهـد کـردکـه مـی توانیـد فرصـت هـا و نقـاط معـاملاتی را چـه در ورود هـا و چـه در خروج هـا بـه لحاظ زمانی و قیمتی بسیار بسیار سریعتر و دقیق تر از دیگران کشف کنید. تنهـا کلیـد معامله خوب، تکیه بر دانش بورسی بالاست. افــرادي کــه بــا اســتفاده از تحلیل هــاي دیگــران، اخبار،شــنیده هــا و هــر چیــزي بــه غیــر از تحلیـل شخصـی، معاملـه مـی کننـد و هـیچ مطالعـه اي ندارنـد، بهتـر اسـت منصـرف شـوند و از بازار کناره بگیرند؛ چون تمام سرمایه خود را از دست خواهند داد. افـرادي کـه مطالعـه و تـلاش نمـی کننـد و بـا تکیـه بـر دیگـران معاملـه مـی کننـد ماننـد ساختن یـک کلبـه روي دریاچـه یـخ بسـته عمـل مـی کننـد و زمـانی کـه یـخ دریاچـه آب شــود، و فــردي کــه بــه او تکیــه کــرده بودیــد نباشــد؛ تمــام دارییتــان از بــین خواهــد رفت.این هشداری جدي است. بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم ها عمومــا شخصــی هســتند و بایــد بــا شخصــیت شــما همســو باشــند، یــک ســري اصــول و مبــاحثی در خصــوص سیســتم معــاملات شخصــی و سیســتم تحلیـل وجـود دارد،کـه شـما بایـد بـا توجـه بـه آن تحلیلتـان را شـروع کنید.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان، لذت موج سواری در دریای امواج، توسط مهدی صاحبی (چشم برتر) تهیه و تنظیم شده است که در فرمت PDF، و در 258 صفحه ارائه می شود

لینک مستقیم
حجم فایل: 13.5 مگابایت
رمز فایل:
منبع: دیتابورس

نـرخ ارزهـا

ارز
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
دلار
114,970
(0%) 0
114,880
115,050
۲۳ آبان
یورو
126,950
(0%) 0
126,890
127,040
۲۳ آبان
پوند انگلیس
152,170
(0%) 0
151,740
153,220
۲۳ آبان
درهم امارات
32,520
(0%) 0
32,450
32,680
۲۳ آبان
لیر ترکیه
20,600
(0%) 0
20,520
20,680
۲۳ آبان

ارزهـای دیجیتــال

ارز
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
بیت کوین
8474.3
(2.13%) 180.2
8443.2
8761.6
۲۰:۵۵:۱۱
اتریوم
179.36
(2.84%) 5.1
178.35
186.05
۲۰:۵۵:۱۱
دش
67.94
(1.27%) 0.86
67.04
69.41
۲۰:۵۵:۱۱
ریپل
0.26009
(2.83%) 0.0074
0.2544
0.27214
۲۰:۵۵:۱۱
لایت کوین
57.467
(3.19%) 1.835
56.758
60.743
۲۰:۵۵:۱۱

قیمت سکه طلا

طلا
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
سکه امامی
40,560,000
(0%) 0
40,330,000
40,620,000
۲۳ آبان
سکه بهار آزادی
40,390,000
(0%) 0
40,330,000
40,390,000
۲۳ آبان
نیم سکه
21,080,000
(0%) 0
21,000,000
21,080,000
۲۳ آبان
ربع سکه
13,090,000
(0%) 0
13,000,000
13,090,000
۲۳ آبان
سکه گرمی
8,490,000
(0%) 0
8,390,000
8,490,000
۲۳ آبان